Wegdek Koerselsebaan is nagemeten

Wegdek Koerselsebaan is nagemeten

Het OCW (onderzoekscentrum voor de wegenbouw) heeft vandaag een vlaktemeting uitgevoerd op het nieuwe wegdek van de Koerselsebaan. Met zo'n meting kan vastgesteld worden of 'het lengteprofiel binnen de toleranties van het typebestek 250 voor de wegenbouw valt', in mensentaal: of de asfaltlaag niet te zeer ongelijk ligt. Het OCW gaat hierover een rapport opstellen, waarop de gemeente zich kan baseren voor verdere stappen. Deze maand nog zullen de voorlopige gegevens bekend zijn, het definitieve rapport volgt eind januari. Maar eventuele herstellingen zullen pas in het voorjaar kunnen uitgevoerd worden. Het onderzoek kwam er na klachten over oneffenheden.6479