Hadde gè ooch legume in den hoof?

Hadde gè ooch legume in den hoof?

Lutgart Aerts heeft het over de legumen in den hoof. Vreuger ha heure pa vool poor en selder in zennen hoof, mèr ooch poeten, erte en staakboene. As ge plantpetatten woodt hemme, dan moosder noa de moller.24450