Hèdder ooch gjêre ne broaj spek?

Hèdder ooch gjêre ne broaj spek?

Voal minse êëjête gjêre ne broaj spek bè e stuk of twie èër, mèr as ge tevool èër êëjêt, dan kunder 't an oere ljêver krège. Een stuk spek kan smaken, zeker ook met eieren erbij, maar teveel is teveel en kan uw lever schaden.35986