Kwaoi klier en kwaoi minse

Kwaoi klier en kwaoi minse

Om boate te werke doen ich mèn kwoai klier oan. Zèt gerust, dei bête nie, da zèn gewoen klier dei voal moge wjêre. Doa bestûn ooch kwoai minse, dei zèn dèkkels klèrig. Er is dus een onderscheid tussen kwoai klier en kwoai minse, het ene zijn kleren of schoenen die vuil mogen worden tijdens het werken, het andere zijn opvliegende mensen.43037