Meerderheid: 'Financiën zijn op orde'

Meerderheid: 'Financiën zijn op orde'

Morgen bespreekt de gemeenteraad onder meer het budget 2016 en het aangepast meerjarenplan 2014-2019. De oppositie zal ongetwijfeld nog wat kritiek afvuren, maar de meerderheid vindt alvast dat ze goed bezig is. Zo dienen voor volgend jaar de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente - personenbelasting, onroerende voorheffing en gemeentefonds - volgens de ramingen nauwelijks bijgestuurd te worden. Daarbij komen de nieuwe belastingen die eerder zijn goedgekeurd, alleen de belasting op onbebouwde percelen wordt geschrapt en vervangen door een leegstandsheffing. De nieuwe belastingen zouden 165.000 euro per jaar opbrengen. Bij een budgetcontrole heeft het college bijna 1,65 miljoen aan werkingsuitgaven geschrapt over de resterende beleidsperiode, gemiddeld 4 % per jaar. Daarboven blijft het doel om 1 op 2 gepensioneerden niet te vervangen, waardoor tegen eind 2019 27 voltijdse jobs verdwijnen. De investeringsuitgaven werden verminderd met ruim 1,9 miljoen en de investeringsontvangsten vermeerderd met ruim 3,3 miljoen door geplande grondverkopen. Voor het transferium aan Heusden-station is € 220.000 voorzien, en daarnaast komt er € 1,4 miljoen extra bij voor het nieuwe cultuurcentrum en € 800.000 extra voor de nieuwe Werkwinkel. Door de vermindering van het exploitatie- en investeringsbudget zullen minder van de voorziene leningen worden opgenomen. Als alles tot 2019 gerealiseerd wordt zoals voorzien, is er een financieringsbehoefte van 23,57 miljoen wat de uitstaande schuld naar 39,91 miljoen brengt, een daling van 3,34 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Omgerekend komt dat neer op een schuld van € 1.218 per inwoner, terwijl voor Vlaanderen € 1.371 voorspeld wordt.23439