OCMW-management vraagt respect van politici

OCMW-management vraagt respect van politici

In een schrijven aan de gemeenteraad, het schepencollege en de OCMW-raad toont het voltallig managementteam van het OCMW zijn bekommernis over de huidige gang van zaken. Ze vragen alle politici om de visienota integratie die ze in 2013 hebben goedgekeurd 'correct toe te passen vanuit respect voor alle medewerkers die hun werk met bezieling doen en hun schouders willen zetten onder dit nieuwe en uitdagende project voor een betere dienstverlening aan de bevolking'. Het managementteam onderlijnt dat het van bij het begin van de legislatuur mee heeft gewerkt aan de besparingen zonder de dienstverlening in het gedrang te brengen. En daar blijft het in slagen ondanks de nieuwe maatschappelijke uitdagingen die het budget continu onder druk zetten. Het OCMW-managementteam somt een aantal verwachtingen op ten aanzien van alle politiek verantwoordelijken. Ze willen gelijke kansen krijgen bij de integratie van OCMW en gemeente. Deskundigheid kan volgens hen afgeleid worden van competenties, naast diploma's. Als aan competenties geen competentiemanagement gekoppeld wordt, beschouwen ze dat als willekeur. Personeelsleden van gemeente en OCMW moeten in aanmerking kunnen komen voor functies of bevorderingen in beide administraties. Ze vragen dat politici op publieke fora of in contact met de bevolking de OCMW-leidinggevenden niet in een negatief daglicht zetten en zijn bereid tot een constructieve dialoog daarover. Tenslotte vragen ze de politici om bij de fusie van gemeente en OCMW het belang van de bevolking op de eerste plaats te zetten en af te zien van voorgenomen beslissingen of ingrepen die dat in de weg staan.23412