Bezwaren tegen hotel en natuurgebied op Bovy

Bezwaren tegen hotel en natuurgebied op Bovy

De Witte Zaal in Bolderberg was vanavond letterlijk volgelopen voor de informatievergadering over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bovy. Schepen van Ruimtelijke Ordening Lode Schops gaf er samen met enkele ambtenaren toelichting bij het RUP: het waarom en het procesverloop maar daarbij ook een stukje geschiedenis. In februari heeft de gemeenteraad het RUP voorlopig aanvaard.

Van 27 maart tot en met 25 mei loopt het openbaar onderzoek waarbij iedereen het dossier kan raadplegen, online op de website van de gemeente of in het gemeentehuis. Bezwaren en adviezen moeten uiterlijk op 25 mei ingediend worden bij de GECORO. In juni en juli zullen de adviezen, opmerkingen en bezwaren door de GECORO behandeld worden, en op 31 augustus moet de gemeenteraad een beslissing nemen. Dat er de komende periode bezwaarschriften worden ingediend, bleek vanavond maar al te duidelijk.

De dorpsraad Bolderberg had heel wat bezwaren en ook vanuit de buurt en elders worden vraagtekens geplaatst bij de plannen. De grootste bezwaren blijken te bestaan tegen de bestempeling van het parkgebied als natuurgebied. Eigenlijk gaat het om een vergissing van het gemeentebestuur, maar die kan pas rechtgezet worden als er bezwaren ingediend worden. Schepen Lode Schops riep dan ook op om die bezwaarschriften in te dienen tegen ... de benaming die hij zelf mee gegeven heeft.

Hotel of feestzaal

Maar nog meer verzet komt er tegen de mogelijke bouw van een hotel, de zogenaamde vierde wal aan de voorkant van Bovy. Daar voorziet het RUP de mogelijkheid om voor een deel tot 4 bouwlagen te gaan. Dat zou een hotel met 60 kamers mogelijk maken. De buurt blijkt moeite te hebben met zo'n hoog gebouw en stelt het nut van een hotel in vraag. Schepen Schops suste en zei dat er momenteel geen enkele vraag voor zo'n hotel bestaat en dat het gemeentebestuur er ook geen voorstander van is. Meer nog, een hotel zal er ook pas mogen komen na een degelijk marktonderzoek.

Andere opties op die plaats zijn bijvoorbeeld een feestzaal. De dorpsraad suggereerde om er een klein laag gebouw te zetten met een 10-tal hotelkamers die aanvullend zijn aan het bestaande hotel op Bovy met 11 kamers. Lode Schops zei wel dat het RUP aanpassingen moet doorvoeren precies om dat bestaande hotel niet langer zonevreemd te maken.

Meer zichtbaar

Niet iedereen was het eens met de suggestie van Top Vlaanderen om het domein meer zichtbaar te maken vanuit de Sint-Jobstraat en vooral daar een bijkomende toegang voor fietsers en voetgangers te maken. Maar voor de gemeente ligt daar precies een opportuniteit om ook de bewoners van BoCaSa makkelijk toegang te geven. Eén ding is duidelijk na vanavond, de procedureslag rond Bovy kan beginnen.31667