Concessie met La Baracca wordt opgezegd

De gemeenteraad heeft donderdagavond veel tijd besteed aan de opzegging van de concessieovereenkomst met de vzw La Baracca. De gemeente wil een einde maken aan de overeenkomst omdat de uitbaters de voorwaarden niet zouden volgen. Zo moest het lokaal ten dienste staan van bewoners en verenigingen van de wijk Lindeman en moest de uitbouw als buurthuis voor de wijk centraal staan. Schepen Dirk Schops zei dat het gemeentebestuur de afgelopen 7 jaar herhaaldelijke pogingen heeft gedaan om zowel het beheer als de werking bij te sturen, maar dat is niet gelukt. De oppositie verzette zich heftig, Albert Palmers (Nieuw) had zelfs een lange lijst met vragen aan de schepen overgemaakt. Daaruit bleek dat de vzw het slachtoffer is geweest van oplichting door een uitbater en geknoei van een voormalige boekhouder. Enkele bestuursleden hebben zelfs leningen aangegaan en zelf geld ingebracht om de boel te redden. Er was ook een discussie over de hoogte van de consumptieprijzen, volgens het schepencollege zijn die te hoog, € 1,20 voor een pintje wierp Albert Palmers tegen. Een gepland feest op Palmzondag kan nog doorgaan volgens schepen Schops. Nieuw, Vlaams Belang en onafhankelijke Lode Schops drongen aan op een oplossing zonder sluiting, maar met een doorstart. Burgemeester Claes schorste daarop de zitting om de concessievoorwaarden te bekijken. Uiteindelijk werd beslist om toch op te zeggen, de opzegtermijn van een maand zal gebruikt worden om de nodige stukken op te vragen en te zoeken naar een oplossing. De oppositie was woedend dat ze na de schorsing het woord niet meer kreeg, Lode Schops weigerde daarop te stemmen, meerderheid en SP.a keurden de concessie-opzegging goed, Nieuw en Vlaams Belang stemden tegen. De afgevaardigden van La Baracca reageerden achteraf ontgoocheld.4545