GAS-boetes zijn in de maak

GAS-boetes zijn in de maak

De gemeentediensten zijn op vraag van het schepencollege gestart met de opmaak van een politiereglement om Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-pv’s) te kunnen opstellen. Dat kan dan zowel gebeuren door politiemensen als door gemeentepersoneelsleden die daarvoor aangesteld zijn. Een ambtenaar bepaalt de hoogte van de boete: maximaal € 175 voor een minderjarige bedragen en maximaal € 350 voor een volwassene. Maar ook een alternatieve oplossing zoals een bemiddelingsgesprek of gemeenschapsdienst kan in bepaalde gevallen worden toegepast. Het is de bedoeling om met de GAS-boetes overlast en kleine criminaliteit aan te pakken zoals sluikstorten, foutief aanbieden van afval, bevuiling openbaar domein, geluidsoverlast en vandalisme. Begin 2020 zouden de GAS-boetes worden ingevoerd.46775