Gemeenteraad alsof er niets aan de hand is ...

Opnieuw een gemeenteraad zonder veel geschiedenis vanavond die ook na een uur was afgehandeld. Verbazend ook dat niemand van de oppositie ook maar enige allusie maakte op de verdeeldheid die de afgelopen dagen in de meerderheidsrangen was geslopen.  Burgemeester Borremans kondigde aan op de volgende commissie een discussie te zullen voeren naar aanleiding van de besprekingen en discussies rond de zonevorming van de politie. Drie CD&V-vrouwen hadden een bijkomend punt ingediend rond de ondertekening van het charter 'gezonde gemeente'. Annette Palmers vroeg dat de gemeente zich zou engageren in het project te meer omdat ze dan kan rekenen op ondersteuning van de hogere overheid. Schepen Schops vond het een goed voorstel om te werken aan gezondheid in de gemeente en somde een hele reeks initiatieven op die nu al bestaan. Maar omdat de ondertekening van het charter ook impliceert dat er geld vanuit de gemeente moet vrijgemaakt worden, kan het op dit moment niet goedgekeurd worden omdat de financiële planning nog niet gekend is. Een meerderheid stemde tegen het voorstel. Dirk Schops (CD&V) had ook een bijkomend punt ingediend over domein Bovy. Na aanslepende moeilijkheden en een aantal faillissementen, gaat het opnieuw behoorlijk met het domein. "Zo moet het ook blijven, maar dan moet iedereen doen wat hij goed kan. Daarom stel ik voor dat de gemeente weer instaat voor het onderhoud van het park en dat de erfpachters zich bezighouden met het onderhoud van de panden." Schepen van toerisme Jeanne Prikken repliceerde dat de erfpachthouders zich hebben geëngageerd om de onderhoudswerken voor 10 jaar in stand te houden, "dus het volledige onderhoud weer op ons nemen, daar is het nog te vroeg voor, we kennen nog niet de middelen die we ter beschikking hebben in de meerjarenplannen en bovendien zouden we de erfpachtovereenkomst moeten herzien." Ook dit voorstel haalde het niet.13249