Oppositie vindt overdracht mijnmonumenten risico

Oppositie vindt overdracht mijnmonumenten risico

De overdracht van de vier beschermde mijnmonumenten van de NV Mijnen naar de gemeente gaf aanleiding tot een lange discussie. Zowel Simonne Janssens-Vanoppen (N-VA) als Bruno Buyse (onafh) hadden vragen bij die overname. Ze waarschuwden als het ware voor een vergiftigd geschenk omdat de gebouwen in het verleden zijn verkommerd. Bruno Buyse vroeg zich ook af wat de uiteindelijke kosten zullen bedragen voor de restauratie en hij stelde vast dat er veel onduidelijkheden zijn. Hij vroeg een uitstel van de stemming tot er meer duidelijkheid zou zijn over de kostprijs en de engagementen. Ook Sonja Claes (CD&V) vond dat de gemeente eerst moet inschatten welke risico's ze loopt en dat dit onmogelijk uit het dossier kan afgeleid worden. Ze meende dat de impact van het dossier te groot is om nu snel af te handelen, en vroeg daarom de bespreking op een commissie. Tegelijk kon dan volgens haar ook de afrekening van het ophaalgebouw besproken worden. In zijn antwoord probeerde schepen Lode Schops de ongerustheid te temperen, zo is volgens hem de kostenraming opgemaakt in functie van de gemeente. De discussie ontspon zich nog verder, we onthouden u de technische details. Meerderheid tegen oppositie werd het amendement verworpen om het punt uit te stellen. Over de overdracht zelf stemden CD&V en Vlaams Belang tegen, N-VA onthield zich. Robin Stroobants (N-VA) benadrukte nog eens dat zijn partij voorstander is van het behoud van het mijnpatrimonium maar dat ze niet konden meegaan in het verhaal zoals het nu voorligt.28792