Pas op veurre moos

Pas op veurre moos

't Is boate an 't rjêgene en dan kunder strak wier hê en doa inne moos trêje. Om maar te zeggen dat de regen ervoor kan zorgen dat je in de modder kunt trappen. En as ge donnerdag noa de gemènteroad komt, dan zieder en huurder hoe da ze doa ooch bè moos gooie.29672