Hood oeren aän tuchel ...

Hood oeren aän tuchel ...

Ich gink euverlèst es kieke opbe antikmèrt in Tongere, mèr ich zee tegen nen antikair: hood oeren aän tuchel. Aën tuchel betekent oude rommel. 71401